Polityka prywatności

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”). W związku z tym informujemy, że jednym z nadrzędnych celów w działalności Ośrodka Wczasowego Posejnele jest ochrona prywatności zarówno obecnych jak i potencjalnych Klientów, Pracowników oraz Współpracowników.
 
Wyjaśniamy, że w celu zebrania wszystkich zasad, którymi kierujemy się przy realizacji tego celu, powstała niniejsza Polityka, która zawiera informacje dotyczące gromadzonych danych oraz zasad ich przetwarzania i wykorzystywania podczas korzystania z naszej strony internetowej.

 
Wysyłając do nas informację poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej wyrażasz zgodę:
 
1. aby Twoje dane osobowe w zakresie obejmującym: imię, numer telefonu i adres mailowy były przetwarzane przez Ośrodek Wczasowy Posejnele, z siedzibą w Posejnelach 26A, 16-506 Giby w celach marketingowych, co obejmuje m.in. przygotowanie odpowiedniej oferty pobytu w Ośrodku.

 
2. na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od Ośrodka. Przez wiadomości elektroniczne rozumie się w szczególności e-mail, SMS/MMS, internetowy serwis Ośrodka, serwisy internetowe, w tym portale społecznościowe zawierające informacje handlowo-marketingowe z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących.

 
3. na otrzymywanie połączeń głosowych od Ośrodka. Przez połączenia głosowe rozumie się w szczególności rozmowę telefoniczną, mająca na celu potwierdzenie szczegółów rezerwacji lub pobytu.
 
Ośrodek Wczasowy Posejnele nie odpowiada za zasady ochrony prywatności stosowane przez właścicieli stron, do których linki znajdują się na stronach internetowych naszego serwisu. Po wejściu na strony internetowe innych podmiotów rekomendujemy zapoznanie się z polityką prywatności tam ustaloną.
 
W przypadku potrzeby zmiany obowiązującej Polityki, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do poniższej treści.
 
INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH
 
Kto jest administratorem moich danych osobowych?
 
Administratorem danych osobowych jest FZZPPRiTV w Polsce, OW Posejnele 16-506, Giby, Posejnele 26A, tel. 87 516 50 16 (dalej „Ośrodek”).
 
Z administratorem danych można kontaktować się poprzez:
• adres email: info@posejnele.com.pl
• telefonicznie pod numerem: 87 516 50 16
• pisemnie na adres siedziby Ośrodka
 
Kto jest osobą kontaktową w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych?
 
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z wyznaczonym w Ośrodku Inspektorem Ochrony Danych.
 
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Monika Stańczyk. Można się z nim kontaktować się poprzez:
• adres email: info@posejnele.com.pl
• telefonicznie pod numerem: 87 516 50 16
• pisemnie na adres siedziby Ośrodka (najlepiej z dopiskiem „RODO”).
 
Jakie uprawnienia przysługują Państwu w związki z Państwa danymi osobowymi?
 
W stosunku do swoich danych mają Państwo szereg uprawnień, które mogą Państwo wykonywać w każdym czasie, o ile na przeszkodzie nie stoi powszechnie obowiązujący przepis prawa. Pośród nich jest przede wszystkim prawo dostępu i wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich przenoszenia, usunięcia, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania i szereg innych uprawnień, których wykonywanie szczegółowo opisane jest w dokumentach, do których linki znajdują w treści tej Polityki.
 
W sytuacji, w której dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 
Osoba, której dane dotyczą ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub też ograniczenia ich przetwarzania np. w celach marketingowych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
 
Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Ośrodek przetwarza informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowanej osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowana osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 
Ośrodek przetwarza dane osobowe pozyskane w następujących kanałach komunikacji:
 
a. w korespondencji elektronicznej i tradycyjnej związanej z obsługą zawartych umów lub świadczonymi usługami.
 
Ośrodek przetwarza dane osobowe tylko istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest wykonanie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz uzasadniony interes Ośrodka (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 
b. kontakcie telefonicznym związanym z zawartymi umowami lub świadczonymi usługami. Podstawą prawną przetwarzania jest realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz uzasadniony interes Ośrodka (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na rozwiązaniu zgłoszonej sprawy.
 
Ośrodek informuje, że rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane. Stosowny komunikat przekazywany jest przed nawiązaniem rozmowy telefonicznej.
 
Dane przetwarzane w celu rezerwacji i realizacji pobytu w Ośrodku
 
Ośrodek przetwarza przede wszystkim dane związane z rezerwacją pobytu oraz samym pobytem. Są to zatem podstawowe dane, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu lub adresy korespondencyjne.
 
W jaki sposób przetwarzamy dane?
 
Dane przetwarzane są przede wszystkim poprzez rezerwowanie miejsca w ośrodku dla konkretnego klienta, co nie byłoby możliwe bez tych danych, a także w celu przygotowania spersonalizowanych ofert.
 
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane.
 
Komu mogą zostać udostępnione dane osobowe?
 
Dane przekazywane są poza Ośrodek tylko wtedy, gdy jest to konieczne i gdy dany podmiot jest upoważniony do ich otrzymywania. Takimi podmiotami są przede wszystkim organy administracji publicznej i inne organy państwowe, w tym organy ścigania.
 
DANE UŻYTKOWNIKÓW SERWISÓW INTERNETOWYCH
 
Jakie dane są przetwarzane?
 
W ramach dostarczania treści i usług poprzez serwis internetowy Ośrodka, przetwarzane są następujące rodzaje danych:
• zapisy zdarzeń systemowych,
• pliki cookies tzw. ciasteczka.
 
Anonimowe korzystanie jest możliwe jedynie w obrębie ogólnodostępnych obszarów poszczególnych usług oraz serwisów internetowych.
Czym są zapisy zdarzeń systemowych?
 
Na potrzeby administracji serwisami i aplikacjami internetowymi, w tym zapewnieniem ich bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania, a także do celów statystycznych gromadzone są w odniesieniu do nich chronologiczne zapisy zdarzeń i działań podejmowanych przez użytkowników.
 
Zakres tych danych to w szczególności:
• adres IP urządzenia z którego nadeszło zapytanie,
• nazwa urządzenia,
• login użytkownika,
• czas nadejścia zapytania,
• pierwszy wiersz żądania HTTP,
• kod odpowiedzi serwera HTTP,
• liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
• adres odnośnika z którego przyszło zapytanie,
• informacje o przeglądarce użytkownika,
• informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP
• wykonane przez użytkownika akcje w ramach danej usługi.
 
Zebrane logi gromadzone są na potrzeby administrowania serwisem oraz zapewnienia rozliczalności działań użytkowników.
 
Czym są pliki cookies i w jakim celu są przetwarzane?
 
Pliki cookies to informacje wysyłane przez odwiedzane serwisy internetowe i zapisywane w dedykowanym miejscu na urządzeniu Użytkownika. Serwis internetowy nie ma dostępu do innych plików, lub danych znajdujących się w urządzeniu użytkownika.
 
Pliki cookie umożliwiają w szczególności:
• dopasowanie prezentowanych treści do potrzeb i zainteresowań użytkowników,
• zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług,
• dokonywanie pomiarów, które pozwalają udoskonalać produkty i usługi.
 
Jakie cookies stosujemy?
 
Z uwagi na czas na jaki poliki cookies są instalowane w przeglądarce użytkownika możemy wyróżnić dwa główne typy plików cookies:
• sesyjne – pozostają w urządzeniu aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
• stałe – pozostają w urządzeniu przez określony z góry czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia z przeglądarki.
 
Ośrodek nie udostępnia danych powiązanych z plikami cookies żadnym podmiotom zewnętrznym (włączając w to podmioty dostarczające zewnętrzne cookies na potrzeby Ośrodka).